شهری

۰

استقلال حداقلی برای حکمروایی مستقل شهری لازم است

۰

ابرچالش شهرداری، وابستگی درآمد به ساخت و ساز است

۰

پیروز حناچی : نگاهم قبل و بعد از ورود به شهرداری کاملا متفاوت است

۰

پیروز حناچی : نگاهم قبل و بعد از ورود به شهرداری کاملا متفاوت است

۰

تاکید بر بازگشت به قانون

۰

تاکید بر بازگشت به قانون

۰

انتخاب شهردار از ۲۵ نگاه

۰

انتخاب شهردار از ۲۵ نگاه

۰

من مدیر خلق درآمد هستم نه هزینه

۰

من مدیر خلق درآمد هستم نه هزینه

۰

عمل کنید دنبال برنامه نباشید

۰

آزمون و خطای نابخشودنی

۰

آزمون و خطای نابخشودنی

۰

شناسایی ۲۰۰۰ ملک واگذار شده در شهرداری

۰

حضور پررنگ سیاست در انتخاب شهردار / بازگشت به نقطه صفر

۰

حضور پررنگ سیاست در انتخاب شهردار / بازگشت به نقطه صفر